สรรค์งามดั่งหมาย ปลอดภัยมาตรฐาน เชี่ยวชาญชำนาญ ตรงกาลตรงใจ

ร่วมงานกับเรา

• ศัลยแพทย์ตกแต่ง  Full Time         เพศชาย/หญิง      2    อัตรา 

• ศัลยแพทย์ตกแต่ง  Part Time        เพศชาย/หญิง     2    อัตรา 

เงินเดือน  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
รายละเอียดงาน
1. เพศหญิง-ชาย
2.มีประสบการณ์ห้องผ่าตัดและการทำศัลยกรรมตกแต่งโดยตรง
3.มีใบประกอบโรคศิลป์
4.เป็นผู้มีศีลธรรม สุภาพ อ่อนโยน น่าเชื่อสูง
5.สุขภาพร่างกายแข็งแรง

•ผู้จัดการ Stock ห้องยา  (มีประสบการณ์ด้านเภสัชกร 1 ปีขึ้นไป)  ชาย/ หญิง      1  อัตรา

เงินเดือน  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
รายละเอียดงาน
ดูแลตรวจสอบเอกสารงาน สต๊อกห้องยา พร้อมสรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
– บริหารงานด้านสินค้าคงคลัง การเบิก-จ่ายสินค้า ในคลังสินค้า ( สต๊อกห้องยา)
– ดูแลการตรวจนับรับสินค้าเข้าและออก และการส่งมอบสินค้าต่างๆ และสามารถหมุนเวียนสินค้าตรงความเป็นจริง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง/ชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านการทำสต๊อก (สินค้าคงคลัง) ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่อประสานงานทั้งบุคคลภายในและหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี

•เจ้าหน้าที่การเงิน (บัญชี/การเงิน) 1 อัตรา

เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
รายละเอียดงาน ดูแลระบบเงินสด
คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
2.มนุษยสัมพันธ์ดี
3.มีความเป็นผู้นำ
4.’can do’ attitude
5.มีประสบการณ์

•เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   4 อัตรา

เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
รายละเอียดงาน
1.กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบายพันธกิจและเป้าหมายของบริษัท
2. ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
3.ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานภายในบริษัทมีประสิทธิภาพ
4.ให้ความช่วยเหลือแก่แผนก/ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล
5.สร้างสรรค์ และพัฒนาระบบงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
6.สร้างแรงจูงใจพนักงานบริษัท ให้มีพฤติกรรมที่ดี และทำงานอย่างเต็มความสามารถ
คุณสมบัติ
1.เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.ปวส.- ปริญญาตรี  สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4.ดูแลงาน HR ทั้งระบบ
5.มีทักษะด้านการสื่อสาร , การประสานงาน ,ภาวะผู้นำ และการทำงานในเชิงรุก
6.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ,E-Mail ,Internet ได้เป็นอย่างดี
7.มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และ ระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี
8.การประเมินค่างาน เพื่อการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

•เลขานุการ (สามารถขับรถได้)  6  อัตรา

เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
รายละเอียดงาน
1. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก / จดตารางนัดหมาย
2. งานธุรการของฝ่าย /บันทึกการประชุม
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
4. มีความรู้ และใช้ MS Office Word Excel Powerpiont ได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง
2.อายุ 25 – 29 ปี
3.ปริญญาตรี สาขา เลขานุการ การตลาด การบริหาร   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.สามารถใช้ Word / Excel / Powerpiont ได้ดี
5.สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
6.สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
7.สามารถขับรถยนต์ได้
8.บุคลิกดี  คล่องแคล่ว

•Marketing International    2 อัตรา

เงินเดือน   ขึ้นกับประสบการณ์
รายละเอียดงาน
-การตลาดต่างประเทศ
-หาและติดต่อ ลูกค้าต่างประเทศ
-มองหาและเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ (Target Group)
-วิเคราะห์ตลาด  และสร้างสรรค์ กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง – ชาย   บุคลิกดี หน้าตาดี
2.ป.ตรี สาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4.วิเคราะห์ตลาด  และกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างสร้างสรรค์
5.คิดและสร้างสรรวิธีการส่งเสริมการตลาดและการขาย
6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาแมนดาริน(จีนกลาง)ได้
7.มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office.
8.สามารถขับรถยนต์ได้

พยาบาลวิชาชีพ                       เพศหญิง  6   อัตรา

เงินเดือน  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

รายละเอียดงาน

ดูแลผู้ป่วย(คนไข้) และเฝ้าเวร

-ผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด (ศัลยกรรม)

-ดูแลงานด้านพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

2.มีประสบการณ์ห้องผ่าตัดและการทำศัลยกรรมตกแต่งโดยตรง

3..มีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างดี

4.สุขภาพแข็งแรงและมีใจรักงานบริการและทำงานในห้องผ่าตัด

5.มีประสบการณ์ทำงานในห้องผ่าตัดโดยตรงจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

6.บุคลิกดี อัธยาสัยดี  Service  Mind

ผู้ช่วยพยาบาล  (มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด)           เพศชาย/หญิง  6   อัตรา             

เงินเดือน  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

รายละเอียดงาน

– ดูแลผู้ป่วย(คนไข้) และเฝ้าเวร

-ผู้ช่วยแพทย์/พยาบาล ในห้องผ่าตัด (ศัลยกรรม)

-ทำงานด้านพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ชาย / หญิง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำเทียบเท่าม.6  ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

2.มีใบประกาศผู้ช่วยพยาบาลหรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานผู้ช่วยพยาบาลหรือที่เกี่ยวข้อง (มีใบรับรองการฝึกอบรม)

4.สุขภาพแข็งแรงและมีใจรักงานบริการและทำงานในห้องผ่าตัด

5.บุคลิกดี อัธยาศัยดี  Service Mind

[form form-1]

Copyright © 2016 www.asia-clinic.com All rights reserved